People to people forside People to People- rejser til hele verden
People to people - DANMARK

VEDTÆGTER

"PEOPLE TO PEOPLE DANMARK"

 

1. Navn

Organisationens navn er People to People Danmark (Council for International Contact Denmark) og virker i overensstemmelse med People to People International’s formål.

 

2. Formål

Organisationen, der er tværpolitisk, har til opgave at udvikle et mellemfolkeligt kontaktarbejde til fremme af forståelse, fred og tolerance mellem mennesker på tværs af alle slags grænser.

 

3. Medlemskab

Enhver, der betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, er medlem. Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed beslutte, at foreninger, grupper eller lignende kan tegne kollektivt medlemskab.

Kontingentet består af et årskontingent, der efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

 

4. Struktur

Organisationen består af generalforsamlingen og en bestyrelse.

 

5. Chapter

Danmark er opdelt i Chapter Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland), Chapter Syd (Region Syddanmark) og Chapter Øst (Region Sjælland, Region Hovedstaden).

Hvert chapter ledes af en bestyrelse, der består af en formand og op til 6 personer. Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med de af organisationen fastsatte retningslinjer.
Det enkelte chapter konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden i overensstemmelse med People to People Danmarks vedtægter.
Hvert chapter kan inden for sit område oprette lokalkomiteer til at arbejde i et specifikt geografisk område.

 

6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.

Deltagere i generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt årskontingent.

Der afholdes en årligt ordinær generalforsamling i inden udgangen af 1. kvartal.

Der indkaldes til generalforsamling gennem nyhedsbrevets februar-udgave, hvor dagsordenen er oplyst.

Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om organisationens virke i det forløbne år.
 3. Chapternes beretning om det forløbne år.
 4. Aktivitetsplan for det kommende år til debat
 5. Godkendelse af revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Fastsættelse af mødedato og sted for næste generalforsamling.
 12. 1Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af organisationens medlemmer ønsker det.

Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der føres en beslutningsprotokol.

 

7. Bestyrelsen

Organisationens daglige arbejde ledes af en bestyrelse, der består af 6 personer.

a) 3 personer, der vælges på generalforsamlingen
b) Formanden for hver af de 3 chapters.

 De 3 generalforsamlingsvalgte vælges for 3 år ad gangen, således af et (1) medlem er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

 På generalforsamlingen vælges højst 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig kort efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvar for organisationens regnskab og daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

8. Økonomi og regnskab

Organisationens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Organisationens formue skal altid være anbragt betryggende. Bestyrelsen kan bestemme om formuen helt eller delvis skal anbringes i børsnotede obligationer.

 

9. Tegning - hæftelse.

Organisationen forpligtes ved underskrift af formand, næstformand og kasserer. Organisationen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke organisationens medlemmer eller medlemmer af ledelsen nogen form for personlig hæftelse for organisationens gældsforpligtigelse.

 

10. Vedtægtsændringer.

Behandling af forslag om ændring af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Opnås det fornødne flertal ikke, skal der, hvis et flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det, holdes en ny generalforsamling inden fire uger. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. På dette møde kan forslag, der har været behandlet på det første møde, afgøres ved en stemmeflerhed på 2/3 af de stemmeberettigede, der er mødt frem.

 

11. Opløsning af organisationen

Opløsning af organisationen træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene punkt er på dagsordenen. En enig bestyrelse skal stå bag såvel indstilling om opløsning som indkaldelse af generalforsamlingen.

I tilfælde af organisationens opløsning, vil dets midler være at overføre til projekter, der støtter international udveksling og homestay-ideen og som i øvrigt lever op til People to Peoples formålsparagraf.

 

12. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen.  
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen marts 2009

Vedtægterne ændret og vedtaget på generalforsamlingen 16. april 2016.

SEKRETARIAT:

PEOPLE TO PEOPLE
Sekretariatet
Fasanvej 12
4683 Rønnede
Tlf. 22 98 63 42
Mail: ptp@peopletopeople.dk

People to people

© bs Webdesign